วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Green Social Enterprise 
ร่วมแรงและแบ่งปัน

Oon Valley เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือและร่วมใจ ของเพื่อนสมาชิกที่มีอุดมคติเดียวกัน ร่วมกันสร้างสรรค์แนวทาง การดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับ SMEs Start up และเกษตรกร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด "ร่วมแรงและแบ่งปัน"
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์