ประวัติความเป็นมา

จากแนวความคิดของ คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์ ผู้บริหาร บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ในการดำเนินธุรกิจ 

เพื่อที่จะตอบแทนสังคมด้วยการให้ความรู้

เพื่อนำไปสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ เพราะท่านมีความเชื่อว่าคนเราทุกคนต้องการโอกาส

ถ้าเราสามารถสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร SMEs StartUp และผู้ด้อยโอกาส  แล้วสังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้น


ด้วยความตั้งใจจริงและความร่วมมือ ร่วมใจ ของเพื่อนสมาชิกที่มีอุดมคติเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงเกิดเป็นโครงการ  Oon Valley เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้  SMEs StartUp และเกษตรกรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และด้วยความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มผู้พัฒนาซอฟแวร์ ที่จะใช้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีด้านไอที  ให้เกิดการจ้างงานสร้างโอกาส สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง สร้างสังคมตามแนวคิด “ร่วมแรงและแบ่งปัน”

เริ่มต้นจากร่วมแรง

การเริ่มต้นธุรกิจหลายๆ ครั้งที่เราพบว่ามีแนวคิดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจ แต่ในบางครั้งการขาดองค์ความรู้ พื้นฐาน ประสบการณ์ และวิธีบริหารจัดการที่ดี ทำให้หลายธุรกิจต้องล้มหายตายจากไป "Oon Valley" จะคอยเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโดยความร่วมมือร่วมแรงจากเพื่อนสมาชิก เพราะเราเชื่อว่ารากฐานของธุรกิจที่ดีมักส่งผลความสำเร็จให้กับสังคมอย่างแท้จริง

นำสู่การแบ่งปัน

เมื่อเราประสบความสำเร็จ เราขอแบ่งปันสิ่งที่ได้กระทำมาโดยการกระจายองค์ความรู้สู่สังคม และถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไป "Oon Valley" จะเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านไอที ด้านการเกษตร ด้านการบริการจัดการ ฯลฯ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน

องค์ความรู้ ความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากโครงการ "Oon Valley" จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs StartUp และเกษตรกร ให้มีขีดความสามารถทางด้านการแข่งขัน ในภาวะปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น ซึ่งคนที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองเท่านั้นที่จะอยู่รอด

เติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อสมาชิกเติบโตแล้ว ก็จะเกิดการจ้างงาน การสร้างอาชีพขึ้นเป็นจำนวนมาก "Oon Valley" ก็จะยังยืนเคียงข้าง สมาชิก ที่จะคอยผลักดันและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของแต่ละธุรกิจให้โลดแล่นทั้งภายในประเทศ และระดับสากล เราจะจับมือและพัฒนาไปพร้อมกัน ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อการเติบโตอย่างยังยืน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์